BnB Coin (BNB) 统计和信息

1
BnB Coin Price
(BnB Coin 历史价格图表)
1 BNB = $ 12 USD (2018-05-29 04:33:18 UTC)
yobit: 15.12 USD (2020-05-26 12:49:07 UTC)
yobit: 0.0016 BTC (2020-05-26 11:32:00 UTC)
yobit: 1,113.77 RUR (2020-05-26 12:56:28 UTC)
yobit: 6,020 DOGE (2020-05-26 12:03:53 UTC)
yobit: 14.36 WAVES (2020-05-26 12:28:00 UTC)
1 USD = 0.083 BNB
1 BTC = 609.15 BNB
1 RUR = 0.0009 BNB
1 DOGE = 0.00017 BNB
1 WAVES = 0.07 BNB
每天鸣叫 #BnB Coin3
第一笔交易2017-03-23
最后交易2018-05-29
所有时间 1 月
2020-05-26 14:09:56 UTC
Light / Dark | Advertising | Privacy Policy / Disclaimer | Contact: